Geologia górnicza w praktyce

Geologia górnicza w praktyce zajmuje się bardzo istotnymi zagadnieniami. Stosując metody tej nauki, możemy prognozować przyszłe wydobycie surowców mineralnych oraz wydobywać je w miejscach już eksploatowanych, w tych punktach złoża, które są najbardziej opłacalne. Z punktu widzenia ekonomiki procesu wydobywczego, prawidłowa ocena geologiczna jest kluczowa.

Geologia górnicza — dlaczego jest tak ważna?

Geologia górnicza jest tak bardzo istotna dla współczesnego górnictwa, przede wszystkim z tego powodu, że każda inwestycja górnicza wymaga inwestycji na olbrzymią skalę. Zarówno wykupienie złoża, prawa do wydobycia, jak i zatrudnienie ludzi, zakupienie maszyn i przeprowadzenie nawet samej analizy stanu złoża, są to już olbrzymie kwoty. Dlatego wielkie korporacje wydobywcze, zanim zdecydują się zainwestować w eksploatację jakiegoś złoża minerałów, najpierw zatrudniają osoby związane z geologią górniczą do tego, aby dokonały one możliwości wydobywczych.

Czym dokładnie zajmuje się geolog górniczy?

Geologia górnicza zajmuje się nie tylko samą oceną złoża. W zasadzie dobrze jest uściślić to, w jaki sposób to złoże jest oceniane. Nie wystarczy bowiem tylko przyjechać na miejsce planowanego wydobycia i stwierdzić, że mamy minerał z poszukiwanym pierwiastkiem. Należy przede wszystkim ocenić, ile tego pierwiastka w minerale jest zawarte, jak duże jest złoże oraz czy w złożu występują jakieś pierwiastki lub substancje, które mogłyby na przykład wydobycie lub przeróbkę urobku utrudniać. Dodatkowo geolog górniczy powinien stwierdzić, czy na przykład wydobywanie minerałów tym akurat miejscu, nie będzie wiązało się z jakimiś trudnymi do obejścia problemami technologicznymi. Dla przykładu węgiel kamienny, który był wydobywany w okolicach Wałbrzycha, choć był bardzo dobrej jakości, to również koszt jego wydobycia był bardzo duży, ponieważ okolice Wałbrzycha geologicznie są strukturą dość mocno niestabilną. Nie można było do kopalni tych wprowadzać dużych górniczych maszyn. Większość wydobycia realizowana była z wykorzystaniem pracy rąk ludzkich, co skutkowało bardzo słabą wydajnością tego procesu. W ostateczności spowodowało to upadek i zamknięcie kopalń, zaraz po tym, jak cena węgla zaczęła iść w dół.

Czy warto studiować geologię górniczą?

Geologia górnicza w praktyce
Geologia górnicza w praktyce

Geologia górnicza jest to jeden z kierunków studiów wyższych, ale jak do tej pory nie cieszy się on szczególnym powodzeniem wśród kandydatów na studia. Jest to oczywiście dość sporym błędem. Ogólnie rzecz biorąc górnictwo w Polsce, miało w ostatnich kilkunastu latach dość złą passę, dlatego podświadomie ludzie starają się nie wiązać z nim świetlanej przyszłości. Geologia górnicza jest jednak tego typu nauką, która jeszcze przez bardzo długi czas będzie potrzebna, a duże firmy i korporacje na pewno będą skłonne zapłacić dobre pieniądze, wykwalifikowanym ekspertem w tej materii. Ostatecznie to od ich analiz i decyzji, będzie zależało czy firma podejmie właściwe kroki inwestycyjne. Warte podkreślenia jest również to, że geologia górnicza zajmuje się wszelkimi możliwymi złożami – nie tylko węglem, co w naszym kraju jest mocno wiązane.

Geologia górnicza na przykładzie KGHM

Geolog górniczy powinien również znać się na technologii obróbki rudy, która nie zawsze jest prosta. Doskonałym tego przykładem są nasze polskie złoża miedzi, które znajdują się w LGOM. Nasze złoża miedzi są duże, mają bardzo dużo innych towarzyszących pierwiastków. Niektóre z nich udaje nam się z sukcesem odzyskiwać jako swojego rodzaju produkt uboczny. Do tego typu pierwiastków zaliczamy srebro. Są jednak również i takie, które bardzo utrudniają obróbkę rudy. Zaliczamy do nich na przykład arsen, który jest składnikiem silnie toksycznym oraz trudno usuwalnym, oraz węgiel organiczny, którego w złożach polskiej miedzi jest bardzo dużo, a węgiel taki znacząco obniża wydajność procesu hutniczego. Geolog górniczy powinien zrozumieć, na czym polegają poszczególne technologie i proponować lepsze bądź nowocześniejsze rozwiązania.

Geologia górnicza a nowe trendy w obróbce rud

Geologowie górniczy już od dłuższego czasu w Polsce namawiali decydentów do tego, aby do obróbki naszych rodzimych rud zastosować nowatorską technologię hydrometalurgii. Hydrometalurgia umożliwia względnie niskim kosztem energetycznym oraz inwestycyjnym, wzbogacać rudę miedziową do takiego stopnia, że późniejsze jej wytop jest zdecydowanie korzystniejszy z punktu widzenia energochłonności oraz ekonomiki procesu. Geologia górnicza w tej materii, nie zawsze jednak jest jeszcze dość dobrze rozumiana, przez osoby, które wydają decyzje związane z finansami spółek. Hydrometalurgia pozwala również na odzyskiwanie zdecydowanie większej ilości pierwiastków niż wspomniane wyżej srebro. Obecnie większość odpadów jest składowanych w zbiorniku odpadów poflotacyjnych w Żelaznym moście. W wodzie, która jestem składowana mamy bardzo dużo cennych pierwiastków, których obecnie niestety nie potrafimy w sensowny i ekonomicznie opłacalny sposób odzyskać. Hydrometalurgia może przyjść z pomocą, dzięki czemu może się okazać, że nasze złoża, które są nazywane wręcz polimetalicznymi, oprócz miedzi i srebra zaczną dawać dużo więcej cennych pierwiastków.