Jak załatwić dom opieki dla chorego?

Jak załatwić dom opieki dla chorego? Opieka nad osobą przewlekle chorą, niepełnosprawną, czy starszą to spore wyzwanie dla rodziny. Nierzadko wymaga rezygnacji z aktywności zawodowej i całkowitego poświęcenia się osobie bliskiej. Jednak w niektórych przypadkach, pomimo najszczerszych chęci, rodzina nie jest w stanie zapewnić w domu profesjonalnej opieki nad chorym. Jest to szczególnie trudne w przypadku opieki nad osobami dotkniętymi nieuleczalnymi chorobami, czy też chorymi psychicznie.

Nie pomaga również zmęczenie fizyczne i mentalne, wywołane koniecznością całodobowego asystowania choremu w wykonywaniu codziennych czynności. W takich sytuacjach rozważane jest oddanie osoby chorej do domu opieki. Chociaż jest to decyzja trudna, to często konieczna. W jakich placówkach osoby chore mogą liczyć na opiekę całodobową? Jak załatwić dom opieki dla chorego?

Placówki opiekuńcze dla osób chorych

Osoby starsze, przewlekle chore lub niepełnosprawne mogą ubiegać się o przyjęcie do placówki opiekuńczej. Dom opieki społecznej świadczy usługi bytowe i opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, cierpiących na przewlekłe choroby somatyczne lub psychiczne, a także osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie. Oznacza to, że placówka oferuje całodobową opiekę nad osobą chorą, zapewnia jej wyżywienie, dostęp do leków, podawanych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, opiekę pielęgniarską i medyczną. O przyjęcie do państwowego ośrodka pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby wymagające całodobowej opieki i niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz takie, którym nie można zapewnić niezbędnej opieki w domu. Katalog chorób, kwalifikujących do przyjęcia jest szeroki. Dotyczy to m.in. osób przykutych do łóżka, po udarach i wylewach, z chorobami Parkinsona i Alzheimera oraz innymi schorzeniami przewlekłymi. Istnieją placówki specjalizujące się w opiece nad pacjentami cierpiącymi na konkretne schorzenia, w tym choroby psychiczne. Ośrodki, takie jak dom opieki dla osób starszych http://wiejskieklimaty.net, również troszczą się o chorych. Trafiają tam często osoby w podeszłym wieku, cierpiące na demencję i inne schorzenia. Domy opieki dla osób chorych to najczęściej państwowe placówki. Jednak pojawia się coraz więcej prywatnych ośrodków, specjalizujących się np. w opiece nad chorymi psychicznie. Zatrudniają one wyspecjalizowaną kadrę i zapewniają profesjonalną opiekę na wysokim poziomie.

Procedura ubiegania się o miejsce w domu opieki dla chorego

Państwowe domy opieki społecznej są prowadzone przez gminy. Osoba chora, niezdolna do samodzielnej egzystencji i pozbawiona możliwości opieki w domu, może starać się o miejsce w takiej placówce. Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może złożyć osoba chora, ubiegająca się o miejsce lub jej przedstawiciel ustawowy. Chorego do ośrodka może skierować również gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej albo powiatowe centrum pomocy rodzinie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację choroby. Jest to szczególnie istotne, aby wykazać, że osoba ubiegająca się o miejsce w placówce cierpi na somatyczne lub psychiczne schorzenie przewlekłe i wymaga całodobowej opieki. Potrzebne jest również zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające, że chory nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga stałej opieki. Dodatkowo, warto dołączyć kwestionariusz wywiadu pielęgniarki środowiskowej. W przypadku jeśli osoba leczy się w poradniach specjalistycznych, dobrze jest dołączyć kserokopię dokumentacji z przebiegu leczenia. Jeśli osoba cierpi na zaburzenia psychiczne trzeba wystąpić o opinię psychiatry lub psychologa. Wniosek dotyczący osoby niepełnosprawnej fizycznie lub intelektualnie powinien być uzupełniony o zaświadczenie o niepełnosprawności. Poza dokumentacją medyczną, do wniosku załącza się także zaświadczenie o dochodach osoby chorej. Może to być decyzja ZUS w sprawie przyznania emerytury lub renty. Zaświadczenie o wysokości dochodów obejmuje również osoby z rodziny, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Dotyczy to współmałżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) lub wstępnych (rodzice) osoby chorej. Jest to związane z odpłatnością za pobyt w ośrodku opiekuńczym. Zarówno państwowy dom opieki dla seniora, jak i placówki specjalizujące się w opiece nad przewlekle chorymi pobierają od pensjonariuszy miesięczne opłaty w maksymalnej wysokości 70% dochodu. Jeżeli koszty utrzymania w ośrodku przewyższają równowartość tej kwoty, różnicę pokrywa rodzina albo gmina.

Czas oczekiwania na miejsce dla chorego

Jak załatwić dom opieki dla chorego?
Jak załatwić dom opieki dla chorego?

Wydający decyzję ośrodek pomocy społecznej zwykle kieruje chorego do placówki położonej blisko miejsca zamieszkania lub specjalizującej się w opiece nad chorymi cierpiącymi na dany rodzaj schorzenia. Oczekiwanie na miejsce w państwowym ośrodku opieki może być długie. Zwykle wynosi ono kilka miesięcy, ale może trwać latami. W uzasadnionych przypadkach osoba może otrzymać miejsce poza kolejnością. W razie długiego czasu oczekiwania można starać się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, które świadczą opiekę czasową, zwykle do roku. Dobrą alternatywą są również prywatne domy opieki, których standard jest coraz wyższy.